Statut

Polazeći od zajedničkog opredjeljenja članova Lions Kluba Split za građanskom, kulturnom, društvenom i moralnom dobrobiti zajednice, za stvaranjem i njegovanjem duha međusobnog razumijevanja među ljudima, te za požrtvovnim i savjesnim radom na humanitarnom pomaganju onima kojima je pomoć potrebna, organizirani u Lions Klub Split članovi Kluba su na Skupštini održanoj dana 1. srpnja 2015, na temelju odredbe iz čl. 13 Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/2014) donijeli

 

S T A T U T

L I O N S     K L U B A     S P L I T

 

 

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe :

- o nazivu i sjedištu,

- o zastupanju,

- o izgledu pečata Kluba,

- o područjima djelovanja sukladno proklamiranim ciljevima,

- o samim ciljevima,

- o djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi,

- o načinu osiguranja javnosti djelovanja Kluba,

- o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva,

- o pravima, obvezama i odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova,

- o tijelima Kluba, sastavu tih tijela i o načinu sazivanja sjednica,

- o izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata,

- o načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata,

- o izboru i opozivu likvidatora Kluba,

- o prestanku postojanja Kluba,

- o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom,

- o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Kluba,

- o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Kluba.

Statut može sadržavati odredbe :

-          o teritorijalnom djelovanju udruge,

-          o znaku Kluba i njegovu izgledu,

-          o drugim pitanjima od značaja za Klub.

                                                         

II. NAZIV I SJEDIŠTE KLUBA

                                                         Članak 2.

Naziv Kluba jest : LIONS KLUB SPLIT, na engleskom jeziku LIONS CLUB SPLIT.

Sjedište Kluba je u Splitu, Ulica Bana Josipa Jelačića br. 4/I.

Skraćeni naziv Kluba jest : LK Split.  

Logo Kluba (vizualni identitet) za potrebe međunarodnog komuniciranja sadrži i skraćeni naziv Kluba na engleskom jeziku: LC Split.

                                                           Članak 3.

Klub ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u registar udruga.

III. PODRUČJE DJELOVANJA KLUBA, ZNAK I PEČAT KLUBA

                                                           Članak 4.

Klub djeluje u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu.

                                                           Članak 5.

Klub ima znak. Znak Kluba propisan je pravilima The International Association of Lions Clubs, a neposredno ispod međunarodnog znaka stoji : Lions Klub Split, upisano zlatnim slovima na modroj podlozi.

                                                           Članak 6.

Klub ima pečat. Pečat Kluba je pravokutnog oblika, dimenzija 36 x 12 mm, a osim znaka Kluba sadrži i oznaku Distrikta 126 u koji pripada Klub.

IV. ZASTUPANJE KLUBA  

                                                             Članak 7.

Klub zastupa predsjednik Kluba, a u njegovoj odsutnosti Klub će zastupati prvi dopredsjednik Kluba.

V. PODRUČJE DJELOVANJA, CILJEVI KLUBA I DJELATNOSTI KOJOM SE OSTVARUJU CILJEVI

                                                         Članak 8.

Područje djelovanja Kluba, sukladno ciljevima, jesu socijalne i humanitarne djelatnosti. 

 • Osnovne djelatnosti Kluba jesu : planiranje rada i dogovori za humanitarne akcije članova Kluba putem okupljanja, organiziranja i provedbe humanitarnih akcija prodajom osobnih predmeta, sve u humanitarne svrhe, prikupljanje sredstava za slijepe i slabovidne osobe, stipendiranje i pomaganje nadarenih učenika i studenata slabijeg imovnog stanja, skrb o zdravlju nezbrinute i bolesne djece, siromašnih ljudi i invalida, sakupljanje humanitarnih priloga od donatora i sponzora za hendikepirane osobe, organizacija humanitarnih okupljanja članova Kluba, sve u cilju promicanja osnovne svrhe i ciljeva radi kojih je Klub osnovan, odnosno humanitarnih akcija. Posebice se Klub zauzima za promicanje prijateljskih odnosa među narodima, afirmaciju međusobnog suživota i promicanje ideje trajnog i pravednog mira.
 • Djelovanje Kluba je namijenjeno općim koristima, te je zasnovano na neprofitnim načelima. Uz ostalo, Klub posvećuje osobitu pozornost obitelji, ostarjelim, nemoćnim i bolesnim ljudima, te zaštiti djece.

Klub u okviru svojih mogućnosti sudjeluje u brizi za znanost i kulturu, odgoj, izobrazbu za zanimanja, zdravstvo, ekologiju, očuvanje prirode itd.

Ciljevi Kluba jesu :

 • Razvijanje i unapređivanje uzajamnog razumijevanja i poštovanja, te zauzimanje za slobodu čovjeka, za kulturni i socijalni razvitak društva, za slobodu gospodarenja i za dosljedno poštivanje načela pravne države;
 • Promicanje etičkih pravila, koje izviru iz međusobnog poštovanja, nezavisnosti i samostojnosti u okviru poslovnog i privatnog djelovanja, kroz i za poštivanje ljudskih prava;

Uz ciljeve iz prethodnih stavaka, cilj Kluba je i druženje članova kroz redovite sastanke članova Kluba, organiziranje zajedničkih druženja otvorenog tipa, kao jednog od oblika prikupljanja sredstava za provedbu humanitarnih akcija Kluba, kao i organizacija predavanja, koncerata, predstava, izložbi, debatnih okruglih stolova i tematskih tribina.      

Moto Kluba jest „Mi služimo!“ („We serve!“).

 1. VI.NAČELA DJELOVANJA KLUBA

                                                         Članak 9.

                       Načelo javnosti rada

Djelovanje Kluba je javno.

O djelovanju Kluba članovi se izvješćuju kroz pozive, zapisnike, te putem klupskih mrežnih stranica na Internetu.

Javnost se o djelovanju Kluba izvješćuje putem sredstava javnog priopćavanja ili putem konferencija za tisak, s time da se na redovite sastanke Kluba mogu pozivati i novinari.

Tijela Kluba mogu u konkretnom slučaju otkloniti davanje informacija ili izvješća, ali samo za slučaj ukoliko Predsjedništvo ocijeni da bi iznošenje određenih informacija bilo protivno ciljevima Kluba.

Podaci o Klubu i članstvu su javni, i upisuju se u javno dostupan Registar udruga. Klub ima obvezu podnošenja godišnjeg financijskog izvješća, koje se javno objavljuje putem Registra neprofitnih organizacija i registra udruga.

Za javnost rada odgovoran je Predsjednik Kluba.

                        Načelo neovisnosti

Klub samostalno utvrđuje ciljeve, djelatnosti i područja svojeg djelovanja, te sam organizira svoj unutarnji ustroj i samostalno obavlja djelatnosti, koje nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom.

                       Načelo demokratskog ustroja

Klubom upravljaju članovi i unutarnji ustroj Kluba mora biti zasnovan na načelima demokratskog zastupanja i demokratskog načina očitovanja volje članova. Izrazi uporabljeni u ovom statutu, koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korištenji u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.  

                        Načelo neprofitnosti

Klub nije osnovan sa svrhom stjecanja dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi.

                        Načelo slobodnog sudjelovanja u javnom životu

Klub slobodno sudjeluje u razvitku, praćenju, provedbi i valorizaciji javnih opredijeljenja kao i u oblikovanju javnog mnijenja, te aktivno sudjelujući u životu sredine u kojoj djeluje izražava svoja stanovišta i mišljenja i poduzima inicijative u pitanjima od interesa Kluba.    

VII. ČLANSTVO I ČLANARINA

                                                          Članak 10.

Klub je dužan voditi popis svojih članova.

Članom Kluba postaje se upisom u Registar članova, koji vodi tajnik Kluba.

Članom Kluba može postati svaka poslovno sposobna osoba, moralno i kazneno neporočna, koja djeluje na kulturnom, znanstvenom, poslovnom, profesionalnom ili javnom području, poglavito na istaknutom položaju, te koja uživa određeni ugled.

Članom Kluba može postati i pravna osoba kao kolektivni član, sukladno zakonu i statutu.

Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), OIB-u, nadnevku rođenja, nadnevku pristupanja Klubu, kategoriji članstva, te nadnevku prestanka članstva u Klubu, a može sadržavati i druge podatke (adresa, adresa radnog mjesta, telefon, mobitel, fax, e-mail adresa, poznavanje stranih jezika, ime i zanimanje bračnog druga).

Popis članstva uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

                                                           Članak 11.

Članovi mogu biti :

REDOVITI (Active) : Član koji ima sva prava i privilegije koje mu pripadaju, te sve obveze koje iz toga proistječu. Bez ikakvih ograničenja i obveza takva prava uključuju i mogućnost da pristupi bilo kojem uredu, odboru, povjerenstvu ili djelatnosti Kluba, Distrikta ili Asocijacije (ako je za istu kvalificiran), pravo na glasovanje o svim važnim stvarima koje zahtijevaju izglasavanje članstva. Takve obveze uključuju i redovitu nazočnost na sastancima, zborovima i skupštini, redovito plaćanje svih obveza, sudjelovanje u aktivnostima Kluba, te da svojim stanovištima i ponašanjem u Klubu i u javnosti ne šteti ugledu Kluba.

NE-REDOVITI (Member-at-large) : član ovog Kluba koji se preselio iz zajednice ili zbog zdravstvenog ili bilo kojeg drugog legitimnog razloga nije u stanju redovito nazočiti sastancima, a izrazio je želju za zadržavanjem članstva, a kojemu predsjedništvo ovog Kluba odobri taj status. Predsjedništvo mora svakih šest mjeseci potvrditi status ne-redovitog članstva, koje podrazumijeva plaćanje svih obveza prema Klubu, Distriktu ili Asocijaciji, ali članu ne omogućava predsjedanje u odborima, povjerenstvima ili aktivnostima, kao ni pravo glasa na distriktualnim ili međunarodnim susretima ili konvencijama.

POČASNI (Honorary) : osoba koja nije član Kluba, a učinila je izvanredno djelo zajednici ili ovom Lions klubu, a Klub mu na skupštini dodijeli takvo priznanje. Klub će takvom članu plaćati sve obveze prema Distriktu i Asocijaciji, a počasni član ima pravo nazočiti sastancima, zborovima i skupštini, no nema pravo glasovanja ili biti biran u strukturna tijela Kluba.

POVLAŠTENI (Privileged) : Član Kluba koji je bio Lion petnaest ili više godina, a kojemu zbog bolesti, nemoći, poodmakle životne dobi ili drugih legitimnih razloga predsjedništvo odobri taj status. Povlašteni član plaća sve obveze prema Klubu (koje mogu uključivati i obveze prema Distriktu i Asocijaciji), ima pravo glasa i ima sva prava redovitog člana, osim prava da bude na čelu Kluba, distriktualnih ili međunarodnih odbora.

DOŽIVOTNI (Life member) : bilo koji član ovog Kluba koji je bio redoviti član dvadeset ili više godina i pri tome ostvario izvanredne usluge Klubu, zajednici ili Asocijaciji; bilo koji član koji je ozbiljno bolestan; bilo koji redoviti član koji je navršio 70 godina nakon:

* preporuke Lions kluba Asocijaciji,          

* plaćanja Asocijaciji 300,00 USD ili ekvivalenta u domaćoj valuti na ime svih budućih troškova („una tantum“),

* pristanka Međunarodnog upravnog odbora (The International Board od Directors).

Ništa od navedenog ne obvezuje Klub da od doživotnog člana ne traži adekvatnu svotu koju smatra prikladnom.

Doživotni član ima svoje privilegije redovitog člana dokle god koristi prava i ispunjava obveze, koje iz istog proistječu.

Doživotni član, koji se želi preseliti i/ili dobije poziv za članstvo u novom Klubu, postaje automatizmom doživotnim članom novog Kluba.

PRIDRUŽENI ČLAN (Associate member) : Član koji je redoviti član drugog Lions kluba, ali ima boravak ili je zaposlen u mjestu djelovanja Kluba. Ovaj status odobrava predsjedništvo i potvrđuje se godišnje. Klub ne izvješćuje Asocijaciju u svojim mjesečnim izvješćima (Membership and Activities Report).  

Pridruženi član ima pravo glasa na sastancima Kluba ili na Skupštini, ali ne može predstavljati Klub kao delegat na distriktualnim ili međunarodnim konvencijama. On/ona može biti dužnosnik ili časnik bilo Kluba, bilo Asocijacije. Međunarodna ili distriktualna davanja se ne mogu zaračunati pridruženom članu, ali je moguće da Klub po vlastitom nahođenju odluči o visini godišnje članarine.

UDRUŽENI ČLAN (Affiliate member) : Kvalitetna osoba u zajednici u kojoj djeluje Klub, a koja trenutačno nije u mogućnosti biti redovitim članom, ali podržava sve aktivnosti Kluba i inicijative, može biti izabrana za udruženog člana. Ovaj status može biti dodijeljen odlukom Predsjedništva.

Udruženi član ima pravo glasa na sastancima Kluba ili na Skupštini, ali ne može predstavljati Klub kao delegat na distriktualnim ili međunarodnim konvencijama. On/ona ne može biti dužnosnik ili časnik bilo Kluba bilo Asocijacije.  

Udruženi član plaća sva davanja Klubu, Distriktu ili Asocijaciji, koja su predviđena.

Nitko ne može istodobno biti članom, osim počasnim ili pridruženim, u ovom i drugom Lions Klubu; niti jedna osoba ne može biti članom, osim počasnim, u Lions klubu Split i bilo kakvom srodnom Klubu.

Stjecanje statusa člana

Članstvo u udruzi stječe se samo na poziv.

Ponovno primanje u članstvo

Svaki član koji je to prestao biti iz objektivnih razloga, a podmirio je sve svoje obveze („in good standing“) može ponovno biti primljen i njegov prijašnji osobni Lions karton, kao i sve prijašnje aktivnosti čine dio novih.

Prijelaz članstva (Transfer Membership)

Klub može odobriti članstvo na osnovi prijelaza osobi koja je završila ili završava članstvo u drugom Lions klubu i koja ispunjava sljedeće uvjete :

1. ispunjen obrazac za prijelaz članstva koji dobije tajnik u roku od 6 (šest) mjeseci od prestanka članstva u prijašnjem Klubu i/ili ako obrazac ne postoji, osobni Lions karton novog člana;    

2. ako je prestanak članstva u ranijem Klubu bio „in good standing“, odnosno ako kandidat ima potvrdu o izvršenoj uplati svih preuzetih obveza;                                          

3. ako Predsjedništvo prihvati novog člana.    

                                                           Članak 12.

Svaki član Kluba može direktoru Odbora za prijam novih članova predložiti kandidata, koji je po njegovu mišljenju podoban za prijam u članstvo, a prijedlozi se podnose na obrascima koje osigurava Asocijacija i koje potpisuje punopravni član, koji time postaje i sponzor (mentor, kum). Odbor za prijam novih članova, nakon provjere i jednoglasne preporuke, spomenuti obrazac dostavlja Predsjedništvu, koje isti razmatra. Ako Predsjedništvo većinom glasova prihvati prijedlog, predloženik se poziva da postane članom Kluba. Pozorno ispunjen i potpisan upitnik (Membership form), potvrda rizničara o uplaćenoj upisnini i članarini kao i svim ostalim predviđenim davanjima moraju biti predani tajniku, kako bi ovaj mogao izvršiti prijavak Asocijaciji, te time biti i službeno prihvaćen od strane Asocijacije.

O prijamu se glasuje javno.

Za prijam je potrebno 100% glasova na zboru nazočnih redovitih članova, pri čemu je prijam valjan ukoliko zboru (skupštini) nazoči najmanje ½ redovitih članova.

Kandidat neće biti primljen u članstvo, ako se prijedlogu usprotivi ijedan član Kluba, pri čemu član nije dužan obrazložiti svoje protivljenje. Kandidat kojem je odbijen prijam, ne može se više pojaviti kao kandidat za prijam u Klub.

Primljeni član se poziva na sljedeći zbor članova, kojom prilikom potpisuje pristupnu izjavu.      

                                                           Članak 13.

Članovima Kluba izdaje se članska iskaznica.

Izgled, sadržaj i način izdavanja iskaznice utvrđuje predsjedništvo posebnom odlukom.

                                                           Članak 14.

Predsjedništvo određuje iznos članarine za svaku tekuću godinu.

                                                           Članak 15.

Prava i obveze članova jesu :

* sudjelovanje na redovitim sastancima najmanje dva puta mjesečno;

* redovito plaćanje članarine;

* sudjelovanje u aktivnostima Kluba;

* sudjelovanje u upravljanju poslovima Kluba;

* čuvanje i podizanje ugleda Kluba;

* čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obveza.

                                                           Članak 16.

Prestanak članstva

Članstvo u Klubu prestaje :

* smrću;

* dragovoljnim istupom;

* isključenjem.

Član može odustati od članstva u Klubu dragovoljnim istupom, a odluka postaje važeća kad je prihvati Predsjedništvo. Predsjedništvo Kluba može zadržati prihvaćanje dragovoljnog istupa iz članstva dok član ne uplati sve obveze, obavi povrat svih fondova i vlasništva Lions kluba, kao i uporabu imena „Lions“. Amblem i ostale insignije (značke, naljepnice, zastave i sl.) moraju se vratiti tajniku Kluba.

Odluku o isključenju donosi Časni sud na prijedlog Predsjedništva Kluba.

Predsjedništvo Kluba može, uz prethodno izvješće članu, predložiti Časnom sudu isključenje člana, ako član :

* bez zadovoljavajućeg opravdanja ne nazoči na više od 4 (četiri) uzastopna zbora članova;

* ako tijekom godine izostane s najmanje 1/3 zborova bez opravdanog razloga;

* ako usprkos upozorenju mentora (kuma) po proteku od 30 dana ne udovolji svojim financijskim obvezama glede Kluba, a to ne učini niti nakon proteka roka od tri dana od tajnikove pismene posljednje opomene pred isključenje;    

* ako svojim javnim i/ili internim klupskim ponašanjem šteti ugledu Kluba.

Na prijedlog Predsjedništva Časni sud može isključiti člana u svakom slučaju kada bi daljnje članstvo određenog člana bilo štetno i u oporbi s interesima i ciljevima Kluba.

Isključeni član ima pravo prigovora Skupštini u roku od 15 dana, a čija je odluka po prigovoru konačna.

Procedura isključenja člana koji ne udovoljava financijskim obvezama prema Klubu može se regulirati posebnim aktom ili odlukom Predsjedništva.

                                                           Članak 17.

Klub se može udružiti u Savez udruga Lions klubova – Distrikt.

Odluku o udruživanju donosi Skupština.

                                                           Članak 18.

Lions klub Split je član međunarodnog udruženja THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS.

VIII.UNUTARNJI USTROJ TIJELA KLUBA I SASTAV TIJELA KLUBA,

        NAČIN ODLUČIVANJA, UVJETI I NAČIN IZBORA I OPOZIVA I  

       TRAJANJA MANDATA I ODGOVORNOST TIJELA KLUBA

                                                     Članak 19.

Tijela Kluba jesu :

* Skupština

* Predsjedništvo

* Nadzorni odbor

* Časni sud

* Odbor za prijam novih članova.

                                                     Članak 20.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Klubom i čine je svi redoviti članovi, a saziva je

Predsjednik.

Izborna Skupština i redovita Skupština održavaju se jednom godišnje, svaka ponaosob.

Izvanredne sjednice Skupštine održavaju se na zahtjev Predsjedništva Kluba, odnosno na pismeni zahtjev 1/5 članova Kluba podnesen Predsjedniku Kluba.

Skupština može odlučivati ukoliko je nazočna najmanje natpolovična većina redovitih članova.

Skupština odnosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

Ukoliko se u vrijeme naznačeno na pozivu utvrdi da Skupština nema potrebnu većinu, tada se sjednica Skupštine odlaže za pola sata, te nakon toga može donositi punovažne odluke, ukoliko joj nazoči najmanje 10 redovitih članova.    

                                                           Članak 21                             

Za slučaj isteka mandata tijelima Kluba, ostavke ili smrti Predsjednika Kluba izbornu Skupštinu može sazvati Predsjedništvo ili Nadzorni odbor, dok sjednicu Predsjedništva saziva Predsjednik, prvi dopredsjednik ili najstariji čkan Predsjedništva. 

                                                         Članak 22

Skupština kluba :

 • usvaja statut Kluba i njegove izmjene i dopune,
 • bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje,
 • bira i razrješava druga tijela Kluba,
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže, bratimljenja, međunarodne udruge i druga povezivanja Kluba,
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću lionsku godinu (od 1. srpnja do 30. lipnja) i izvješće o radu za prethodnu lionsku godinu,  
 • usvaja godišnje financijsko izvješće,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, o prestanku rada Kluba i o raspodjeli preostale imovine Kluba, te imenuje likvidatora,
 • donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanje, spajanje ili podjela Kluba),
 • donosi odluku o imenovanju počasnih članova,
 • kao drugostupanjsko tijelo rješava po prigovorima članova,
 • odlučuje o osnivanju sekcija i o drugim pitanjima koja se odnose na život i rad Kluba i njegov razvitak, a za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugog tijela Kluba.

Redovne sjednice Skupštine održavaju se u roku propisanom statutom, a izvanredne prema potrebi.  

                                                           Članak 23.

Zborovi članova redovita su članska druženja, koja se održavaju najmanje dva puta mjesečno, u vrijeme i na mjestu koje u pozivu naznači sazivatelj zbora.

Obveza je članova redovito nazočiti zborovima, a pravo je članova drugih Lions klubova da nazoče zboru, ukoliko se toga trenutka nalaze u Splitu. Na zboru članova mogu se donositi odluke o svim pitanjima iz nadležnosti Skupštine, ukoliko zboru nazoči najmanje polovina svih članova Kluba, te ukoliko se ne radi o odlukama iz prethodnog člana.

Charter night - sastanak u povodu obilježavanja obljetnice Kluba može se održavati svake godine, kada će se posebna pozornost obratiti Ciljevima i pravilima Etičkog kodeksa lionističkog pokreta, kao i povijesti Kluba.

Klub može kvartalno organizirati zbor, kojemu mogu nazočiti članovi obitelji, bez prava odlučivanja.

                                                           Članak 24.      

Presjedništvo je izvršno tijelo Kluba.

Predsjedništvo se sastoji od : predsjednika, prvog dopredsjednika, prošlogodišnjeg predsjednika, tajnika i rizničara.

Članovi Predsjedništva obnašaju funkciju bez naknade, te s ove osnovice ne mogu imati pravo na ikakva materijalna potraživanja, osim opravdanih troškova, što proistječu iz obnašanja ovih funkcija.

Članovi Predsjedništva biraju se na vrijeme od jedne godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Za svoj rad Predsjedništvo odgovara Skupštini Kluba.

Klub zastupa i predstavlja predsjednik Kluba, a u njegovoj izočnosti to vrši prvi dopredsjednik Kluba.  

                                                           Članak 25.

Predsjedništvo vodi tekuće poslovanje Kluba. Pismena izvješća Kluba potpisuje predsjednik, odnosno jedan od dopredsjednika ili tajnik.

Redoviti sastanci Predsjedništva održavaju se najmanje jednom u tri mjeseca.

Predsjedništvo može imenovati posebne odbore ili povjerenstva, na koje može prenijeti pojedine poslove iz svoje nadležnosti.

                                                           Članak 26.

Predsjednik Predsjedništva Kluba vodi sjednice Predsjedništva, te zasjedanja Skupštine, odnosno zborove članova, a u njegovoj odsutnosti to čini jedan od dopredsjednika.

Predsjednik nema prava glasa, osim u slučaju kada se ne postigne većina, u kojem slučaju je njegov glas odlučujući.

                                                           Članak 27.

Zaduženja u Klubu :

PREDSJEDNIK – predsjeda svim sastancima Predsjedništva i redovitim zborovima članova; saziva redovite i izvanredne sastanke, imenuje i sastavlja odbore i povjerenstva Kluba, te koordinira rad njihovih čelnika radi njihova redovita funkcioniranja; raspisuje i provodi redovite izbore; surađuje i aktivno djeluje u Savjetu guvernera.

DOPREDSJEDNICI – za slučaj predsjednikove spriječenosti u obavljanju dužnosti vođenja Kluba iz bilo kojeg razloga, prvi dopredsjednik po rangu preuzima sve funkcije i obnaša ih s istim autoritetom kao predsjednik. Svaki dopredsjednik će, po nalogu predsjednika, nadgledati rad odbora i povjerenstava za koje je zadužen i za isto odgovarati.

TAJNIK - izravno odgovara za svoj rad Predsjedniku i Predsjedništvu i predstavlja časnika za vezu između Kluba i Distrikta, te Asocijacije. U ispunjavanju tih zadaća mora:

- redovito podastrijeti mjesečna i ostala izvješća Asocijaciji i to na obrascima koja će ista ispostavljati;

- ista izvješća dostavljati na uvid i guverneru i slati predviđene kopije mjesečnih izvješća o članstvu i aktivnostima;

- surađivati i biti aktivnim članom Savjeta guvernera;

- čuvati i pohranjivati sve podatke Kluba, uključujući i zapisnike sa sastanaka i ostale dokumente.

RIZNIČAR - odgovoran je za računovodstvo i blagajničko poslovanje; preuzima članarinu i podmiruje račune, nakon što iste odobri Predsjednik,

izdaje priznanice svakom članu Kluba o uplaćenim obvezama i potraživanjima Kluba, prikuplja ih i proslijeđuje predsjedniku i za to traži priznanicu.

                                                           Članak 28.

Predsjedništvo može imenovati i nositelje dužnosti Ceremonijara Kluba i Čuvara pečata.

 

Ceremonijar Kluba brine o obilježavanju obljetnica, upoznaje članstvo sa značajnim događajima u životu pojedinih članova (diplomiranje, osvajanje znanstvenog stupnja, rođenje ili vjenčanje potomaka, rođendani, smrti bliskih članova obitelji, dobivanje individualne nagrade grada i županije ili sudjelovanje u grupnoj nagradi i sl.), brine se o slanju blagdanskih čestitki Klubovima s kojim je ostvareno bratimljenje, do potrebe piše govore dobrodošlice, brine se o protokolu u svečanim prilikama i vodi ga.

 

Čuvar pečata Kluba je počasna dužnost čuvanja pečata Kluba, zadužen je za klupska obilježja, koja osim pečata uključuju zastave, gongove, čekić predsjedatelja, himneLionsa i himne zemalja iz kojih potječu gosti članovi stranih Lions klubova, nazočni u datoj prilici.

Sva obilježja treba prije klupskog sastanka postaviti na za to predviđena mjesta, te ih nakon sastanka pospremiti.

                                                           Članak 29.

Nadzorni odbor sastavljen je od 3 (tri) člana.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština, a na vrijeme od 2 (dvije) godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Nadzorni odbor na redovitoj lipanjskoj skupštini predlaže pismeno izvješće o financijskom poslovanju Kluba u protekloj godini, nadzire financijsko poslovanje, brine se o sredstvima Kluba, i nadzire legalnost rada tijela Kluba.

Za svoj rad Nadzorni odbor odgovoran je Skupštini.

                                                           Članak 30.

Časni sud je tijelo Kluba čija je zadaća razrješavanje sporova između članova mirnim putem, te zaštita odredbi statuta, pravilnika i drugih odluka Kluba.  

Časni sud čine predsjednik i 2 (dva) člana, s time da članovi mogu imati zamjenike.

Članove Časnog suda bira Skupština na razdoblje od dvije godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Protiv odluka Časnog suda moguće je izjaviti prigovor Skupštini Kluba.        

                                                           Članak 31.

Odbor za prijam novih članova sastoji se od direktora za članstvo i 2 (dva) člana.

Odbor za prijam novih članova bira Skupština za vrijeme od dvije godine, uz mogućnost ponovnog izbora, s time da članovi Odbora za prijam novih članova ne smiju biti ujedno i članovi Predsjedništva.

                                                           Članak 32.

Klub je kao svoju sekciju osnovao Centar za prevenciju zlouporabe droga.

Centar vrši svoju djelatnost i ispunjava svrhu radi koje je osnovan u skladu s Pravilnikom o radu Centra za prevenciju zlouporabe droga, koji Pravilnik je donijela Skupština Kluba.

IX. IMOVINA KLUBA, FINANCIRANJE I RASPOLAGANJE MOGUĆOM DOBITI

                                                           Članak 33.

Imovinu Kluba čine :

-          novčana sredstva;

-          pokretnine;

-          nekretnine.

                                                           Članak 34.

Klub stječe imovinu :

 • od članarine,
 • od prihoda iz organiziranja zabava, koncerata i drugih aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi Kluba,
 • od dragovoljnih priloga i darova,
 • od dotacija iz državnog proračuna ili proračuna jedinica lokalne i područne samouprave financiranjem projekata Kluba,
 • od fondova, zaklada ili iz inozemnih i drugih izvora u skladu sa zakonom,
 • od drugih imovinskih prava.

                                                           Članak 35.

Klub ima svoj račun kod poslovne banke.

Klub je dužan voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Financijske dokumente Kluba potpisuje predsjednik Kluba.

                                                           Članak 36.

Za svoje obveze Klub odgovara svojom cjelokupnom imovinom.      

Članovi Kluba i članovi njegovih tijela ne odgovaraju za obveze Kluba.                                                                                                              

Nad Klubom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

                                                           Članak 37.

Klub i osobe ovlaštene za zastupanje Kluba za štetu učinjenu u Klubu ili za štetu koju Klub počini trećim osobama odgovaraju sukladno općim propsima o odgovornosti za štetu.

                                                           Članak 38.

U slučajevima kada Klub od svojih statutarnih aktivnosti ostvari dobit, istu se može rabiti samo i isključivo za daljnje unapređivanje djelatnosti Kluba za ostvarenje njegovih ciljeva.

X.PRESTANAK RADA KLUBA, TE POSTUPAK S IMOVINOM ZA SLUČAJ PRESTANKA RADA KLUBA

                                                           Članak 39.

Klub prestaje s radom :

 • ako takvu odluku donese Skupština, na osnovi glasovanja natpolovične većine svih redovitih članova,
 • pripajanjem drugom Lions Klubu, spajanjem s drugim Lions Klubom, podjelom Kluba razdvajanjem,
 • protekom dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice Skupštine, a ona nije održana,
 • pravomoćnom odlukom suda o ukidanju Kluba ili nastupom pravomoćnosti rješenja nadležnog državnog tijela o prestanku rada Kluba,
 • na zahtjev člana, ako je broj članova Kluba pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje Kluba, a nadležno tijelo Kluba u roku od godine dana od nastupanja te činjenice nije donijelo odluku o prijamu novih članova,  
 • pokretanjem stečajnog postupka.

      

Za slučaj prestanka djelovanja Kluba njegova preostala materijalna i financijska sredstva ustupiti će se sukladno odluci posljednje Skupštine kluba.

                                                           Članak 40.

  

Ako se ispune uvjeti za provedbu postupka likvidacije Kluba, ista se provodi prema proceduri predviđenoj odredbama čl. 48 i 49 Zakona o udrugama (NN 74/14), a u izuzetnim slučajevima može se u skladu sa citiranim Zakonom provesti skraćeni postupak za prestanak postojanja Kluba.

 

Likvidator

                                                           Članak 41.  

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju je imenovalo nadležno tijelo Kluba i koja je kao likvidator upisana u registar udruga. Likvidator ne mora biti član Kluba. Likvidator zastupa Klub u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Kluba do okončanja postupka likvidacije i brisanja Kluba iz registra udruga.

XI. OSTALE ODREDBE

                                                           Članak 42.

Počasna protokolarna lista

Asocijacija (The International Association od Lions Clubs) i guverner Ditrikta uvrstiti će se u počasnu protokolarnu listu.

                                                           Članak 43.

Parlamentarnost i procedura

Osim u izričito navedenim slučajevima u ovom Statutu sva proceduralna pitanja ili dvojbe oko ispravnosti pojedinih odluka donesenih na sastanku ili dvojbe oko ispravnosti aktivnosti Kluba, Predsjedništva ili bilo kojeg dužnosnika ili odbora i povjerenstva biti će riješena u skladu s Robert's Rules of Order Newly Revised, koje Klub uredno dobiva.

XII. REZOLUCIJA O PRIJEPORIMA I RJEŠAVANJE SUKOBA INTERESA

                                                           Članak 44.

Sve eventualne prijepore koji bi mogli nastati iz sukoba interesa članova i Kluba, između bilo kojeg člana ili članova, ili prijašnjeg člana ili članova Kluba, ili bilo kojeg časnika/dužnosnika Kluba u odnosu prema članstvu, ili prijeporne interpretacije kršenja ili primjene odredbi klupskog Statuta, isključivanja iz članstva Kluba, ili u bilo kojem drugom slučaju kada se na zadovoljavajući način ne može riješiti nastala dvojba, primjenjuje se Rezolucija o prijeporima.

Svaka strana u sporu može pismeno zahtijevati od guvernera Distrikta primjenu Rezolucije o prijeporima. U roku od 15 dana od dana primitka pismenog zahtjeva, guverner Distrikta mora postaviti posrednika (miritelja), koji će saslušati stranke. Posrednik je raniji guverner Distrikta koji je uredan član (in good standing) urednog Kluba (in good standing) koji nije klub jedne od strana u prijeporu, ali se nalaze u istom Distriktu i mora biti prihvaćen od obje strane u prijeporu. Nakon imenovanja posrednik (miritelj) zakazuje sastanak u cilju pomirenja strana u prijeporu ili u sukobu interesa. Sastanak se mora održati u roku od 30 (trideset) dana od dana imenovanja posrednika. Ako i ovaj pokušaj pomirbe bude neuspješan, posrednik ima punomoć i pravo obznaniti svoju odluku prema stranama u prijeporu i ta je odluka konačna i obvezujuća svim stranama.    

                                              

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

                                                           Članak 45.

Amandmani

a) ovom Statutu mogu se dodati amandmani na svakoj redovitoj ili izvanrednoj sjednici Skupštine, na kojoj postoji kvorum članstva i kada amandman bude prihvaćen glasovanjem najmanje 2/3 nazočnih, i ako se o amandmanu prije pozitivno očituje Predsjedništvo;

b) niti jedan amandman neće biti predložen za glasovanje ako prije nije u pismenom obliku dostavljen na uvid članstvu i zajedno s pozivom uručen (ili elektroničkom poštom dostavljen na uvid) najmanje dva tjedna prije nadnevka sazivanja sjednice Skupštine.

                                                           Članak 46.

U rješavanju svih pitanja od interesa za ostvarenje ciljeva i djelovanja Kluba koja nisu regulirana odredbama ovog Statuta primjenjivat će se izravno zakonska rješenja iz Zakona o udrugama (NN 74/14).

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Kluba od 16. prosinca 1997. godine.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja na Skupštini Kluba 1. srpnja 2015. godine.

 

                                                                       L I O N S   K L U B   S P L I T  

                                                                                P r e d s j e d n i k

 

                                                                                Petar Zekan, oec.  

 

Ovaj Statut, usklađen sa Zakonom

o udrugama RH (NN br. 74/2014),

usvojen je jednoglasno na Skupštini

Lions kluba Split dana 1. srpnja 2015 godine